Trợ nhuộm hóa chất (Oxy)

L’ORÉAL PROFESSIONNEL

Oxy trợ nhuộm - 20vol

L’ORÉAL PROFESSIONNEL

Oxy trợ nhuộm - 30vol

L’ORÉAL PROFESSIONNEL

Oxy trợ nhuộm - 40vol